Как захарните изделия достигат до нас

Съкращаването на товаро-разтоварното времето на стоките, е необходимото време за превоз на халва, вафли, локум, бонбони. При къси разстояния по-голямо може да се окаже от самото време за пътуване. Колкото времето за път и разстоянията са по-дълги, делът на времето за товаро-разтоварването на стоки в “Захарни Заводи” е относително по-малък в пълното време за превоз. То зависи от използваната технология, нужна за изпълнение на операциите.

Поръчката на материали и суровини за локум, бонбони, вафли, тахан халва с ядки, или опаковки за печатница, е съобщението, което задвижва процеса на доставката. Периодът на поръчка включва времето за подготовка, предаване и приемане на поръчката за вафли, халва, локум, бонбони, за опаковки за печатница, обработване на поръчката, опаковане на продукти от склада, транспорт, доставка, разтоварване в “Захарни заводи”. Това значи, че продължителността на цикъла зависи и от скоростта, и от ефективността на оперативната информация, от скоростта на физическото движение на продуктите – халва, локум, вафли, бонбони.

Понеже “Захарни Заводи” са заинтересовани от постигане на ефективно оперативно управление максимално добра организация на доставките, може да се постигнат с избор на най-рационалния транспорт; обединяване на товарите в по-големи партиди по размер; избор на ефективна технология за изпълнение на товаро-разтоварните операции; избор на подходящи превозни средства по товароподемност; избор на маршрути; приемане и предаване на стоките по палети или брой на пакети с бонбони, вафли, халва, локум.

Физическата дистрибуция включва няколко дистрибуционни канала в “Захарни заводи”:

  • търговски представители, които са официални дистрибутори – търговци на дребно на халва, вафли, локум, бонбони – краен потребител;
  • вериги магазини – краен клиент;
  • “Захарни заводи” – автомати вендинг – краен клиент на вафли, халва, локум, бонбони.

Функциониращата сега в България дистрибуционна система на “Захарни заводи” през август 1998 г. е изградена с цел, между търговците на едро да се преодолеят големите различия на цените и предвид бъдещия растеж на пазара – изграждане на система за доставка на халва, вафли, локум, бонбони. Дистрибуционната система включва 150 търговски представители и 21 официални дистрибутори. Дистрибуторите са лицензирани специално компании, които следва на изискванията да отговарят за организацията на счетоводната отчетност; условия за транспортиране и хигиенните норми; съхранение на продуктите; наличие на квалифициран персонал и др. На регионален принцип е организирана дистрибуцията, като на всеки търговец на едро за локум, вафли, халва, бонбони, лицензът е с териториален определен обхват.

Comments are closed.