Обслужване с усмивка в “Захарни заводи”

Подобряването на обслужването от “Захарни Заводи” е синоним на управлението на материалите и суровините, на производството на локум, вафли, халва, бонбони, както и физическата дистрибуция. Но обслужването не може в рамките на обикновено управление да влезе, в снабдяване, схеми или дистрибуция. То е логично разсъждение, начин на мислене, което добри резултати дава навсякъде, където неговото оптимизиране позволява комплексно разглеждане на следващите във времето процеси един след друг при определена дейност в “Захарни Заводи”.

Контактите с клиентите се осъществяват от търговските представители за локум, вафли, халва, бонбони. Заявките от търговците на дребно се осъществяват най-често при срещи с търговски представители, а по телефон, факс или e-mail – редовни контакти.

Срокът за изпълнение на доставките на бонбони, вафли със шоколадов пълнеж, халва, локум, е до 24 часа в повечето случаи, като са възможни и изключения, разбира се, за по-редовни клиенти, които и по-големи количества да поръчват, но от самия дистрибутор зависи това. С Metro и другите вериги “Захарни заводи” осъществява специални договорености и контакти с всеки от тях конкретно, въз основа на които техните взаимоотношения се формират, по отношение на доставките на локум, вафли, халва, бонбони.

Основните принципи и тенденции в практиката и развитието на индустриалната политика у нас, наличието в този сектор от икономиката на инвестиции в опаковки за печатница през следващите години, трябва на пазарни и икономически позиции да се основава – ненамеса на държавата в дейността на фирмите; конкурентноспособност на стопанските единици; подобряване на пазарните механизми и регулации в пазарната икономика на преходния период; сериозна инвестиционна подкрепа.

В пазарното общество двигателят на индустрията е конкуренцията, гарантираща свободата в стопанската дейност. Държавата трябва да гарантира на конкуренцията граничните условия и предотвратяването пред нея на ограничения. Това трябва чрез ликвидиране да става на монополите или ограничаването им, контрол върху сливанията, стимулиране между малки и средни предприятия на кооперирането.

Да започне стопанска самостоятелна дейност трябва да има възможност за всеки. Така мощен ресурс се осигурява за увеличаване на ръководни кадри и компетентни специалисти, което ще влияе положително от своя страна върху цялата обществена и икономическа динамика и естествен подбор ще осигурява при лоялна конкуренция в производството на халва, вафли, локум, бонбони.

Как захарните изделия достигат до нас

Съкращаването на товаро-разтоварното времето на стоките, е необходимото време за превоз на халва, вафли, локум, бонбони. При къси разстояния по-голямо може да се окаже от самото време за пътуване. Колкото времето за път и разстоянията са по-дълги, делът на времето за товаро-разтоварването на стоки в “Захарни Заводи” е относително по-малък в пълното време за превоз. То зависи от използваната технология, нужна за изпълнение на операциите.

Поръчката на материали и суровини за локум, бонбони, вафли, тахан халва с ядки, или опаковки за печатница, е съобщението, което задвижва процеса на доставката. Периодът на поръчка включва времето за подготовка, предаване и приемане на поръчката за вафли, халва, локум, бонбони, за опаковки за печатница, обработване на поръчката, опаковане на продукти от склада, транспорт, доставка, разтоварване в “Захарни заводи”. Това значи, че продължителността на цикъла зависи и от скоростта, и от ефективността на оперативната информация, от скоростта на физическото движение на продуктите – халва, локум, вафли, бонбони.

Понеже “Захарни Заводи” са заинтересовани от постигане на ефективно оперативно управление максимално добра организация на доставките, може да се постигнат с избор на най-рационалния транспорт; обединяване на товарите в по-големи партиди по размер; избор на ефективна технология за изпълнение на товаро-разтоварните операции; избор на подходящи превозни средства по товароподемност; избор на маршрути; приемане и предаване на стоките по палети или брой на пакети с бонбони, вафли, халва, локум.

Физическата дистрибуция включва няколко дистрибуционни канала в “Захарни заводи”:

  • търговски представители, които са официални дистрибутори – търговци на дребно на халва, вафли, локум, бонбони – краен потребител;
  • вериги магазини – краен клиент;
  • “Захарни заводи” – автомати вендинг – краен клиент на вафли, халва, локум, бонбони.

Функциониращата сега в България дистрибуционна система на “Захарни заводи” през август 1998 г. е изградена с цел, между търговците на едро да се преодолеят големите различия на цените и предвид бъдещия растеж на пазара – изграждане на система за доставка на халва, вафли, локум, бонбони. Дистрибуционната система включва 150 търговски представители и 21 официални дистрибутори. Дистрибуторите са лицензирани специално компании, които следва на изискванията да отговарят за организацията на счетоводната отчетност; условия за транспортиране и хигиенните норми; съхранение на продуктите; наличие на квалифициран персонал и др. На регионален принцип е организирана дистрибуцията, като на всеки търговец на едро за локум, вафли, халва, бонбони, лицензът е с териториален определен обхват.

Как се избира доставчик за захарни изделия

Изборът на доставчик се определя в “Захарни заводи” от особено важни условия:

  • Мястото на доставчика спрямо получателите на суровините, което се определя от наличието на подходящи транспортни връзки и дължината на маршрута, а също и от възможностите за комбиниране на автомобилен и железопътен, автомобилен и воден транспорт.
  • Качеството на суровините и материалите за вафли, халва, локум, бонбони, което е следствие от глобалната стратегия за достигане при изделията на максимално качество.
  • Разходите за превоз и отклоненията на стоките, халва, локум, бонбони, вафли, в следствие затруднения по трасето. Увеличаване времето на пътуването, забавянето при разтоварване и товарене, количествено приемане на материалите и т.н., което също се отразява на транспортните разходи неблагоприятно.
  • Времето за превоз на опаковки за печатница, вафли, халва, локум, бонбони и трудностите, които поради задръстване на пътищата могат да доведат до закъснение, също и пътно-транспортни произшествия и неблагоприятните атмосферни влияния и др. У нас има гъста мрежа от трето- и четвърто-класни пътища, създаващи такива подобни трудности по тях.

В снабдяването на суровини за производството на локум, вафли, халва, бонбони организирането на доставките на продукти е важен момент. Основни организационни направления на доставките и оперативното управление са:

  • Оптимално използване на капацитета на транспортните средства, което зависи от комбинирането на стоки и обединяването на товарите, различни характеристики на бонбони, вафли, халва, локум, които при превоза са съвместими. Оптималната товароподемност на превозните средства помага за намаляване на транспортните разходи, а оттам и на общите.
  • Обединяване в по-големи партиди на доставките на халва, вафли, локум, бонбони и ефективно използване на превозните средства. Това от обема на продажбите зависи, печатница за опаковки, големината на складовете, източниците за доставка и отдалечеността им.
  • Избор на маршрути, по които рационално да се превозват стоките, като локум, вафли, халва, бонбони. Целта е излишно дълги превози да не се допускат, насрещни, кръстосани, които дейността биха оскъпили доста. При редовни постоянни доставки, маршрутите могат така да се оптимизират, че за всички превози сумарно в рамките на даден период от време, да е най-късо разстоянието – важен метод за намаляване на транспортните разходи на вафли, локум, халва, бонбони.